آورده اند که . . .

آورده اندکه شبی هارون الرشید خواب دید که همه دندان های او ریخته و از دهان او بیرون افتاده است. از خواب گزاری تعبیر خواب خود پرسید. معبر گفت: زندگانی امیر دراز باد، تعبیر این خواب آن است که همه خویشان تو پیش از تو بمیرند. هارون الرشید بی نهایت رنجیده خاطر شد و دستور داد که آن خوابگزار را صد چوب بزنند.

پس خواب گزاری دیگر حاضر کردند و تعبیر خواب از او پرسید. خواب گزار گفت: این خواب دلیل بر آن است که عمر خلیفه از همه خویشانش درازتر باشد. هارون الرشید خوش دل شد و گفت: این همان تعبیر و سخن است که خواب گزار اول گفت، اما با عبارتی بهتر. دستور داد تا به این خوابگزار صد دینار بدادند.
------------------------------------------------------------------
مردی از دوست خود پرسید: آیا تا کنون که شصت سال از عمرت می گذرد، به یکی از آرزوهای خودت رسیده ای؟
گفت: آری فقط به یکی از آرزوهایم رسیده ام.
یک روز وقتی پدرم موهای سرم را می کشید تا مرا تنبیه کند، آرزو کردم که کاش مو در سر نداشتم، و امروز خدا را شکر می کنم که به این آرزویم رسیده ام.

/ 0 نظر / 12 بازدید