آدم های بزرگ,آدم های متوسط,آدم های کوچک

آدم های بزرگ، درد دیگران را دارند.

 آدم های متوسط، درد خودشان را دارند.

 آدم های کوچک، بی دردند

***

آدم های بزرگ، عظمت دیگران را می بینند.

 آدم های متوسط، به دنبال عظمت خود هستند.

 آدم های کوچک، عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند.

***

آدم های بزرگ، به دنبال کسب حکمت هستند.

 آدم های متوسط، به دنبال کسب دانش هستند.

 آدم های کوچک، به دنبال کسب سواد هستند.

***

آدم های بزرگ، به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند.

 آدم های متوسط، پرسش هایی می پرسند که پاسخ دارند.

 آدم های کوچک، می پندارند پاسخ همه ی پرسش ها را می دانند.

***

آدم های بزرگ، به دنبال خلق مسئله هستند

 آدم های متوسط، به دنبال حل مسئله هستند.

آدم  های کوچک، مسئله ندارند.

***

آدم های بزرگ، سکوت را بر سخن گفتن برمی گزینند.

آدم های متوسط، گاهی سکوت را بر سخن گفتن ترجیح می دهند.

آدم های کوچک، با سخن گفتن بسیار فرصت سکوت را از خود می گیرند

/ 3 نظر / 22 بازدید
عیسی

سلام

تم خرمنی

ادمهای بزرگ خود را کوچک می شمارند(در نیستی را کوفت تا هست شد) ، ادمهای متوسط خود را بزرگ میشمارند و ادمهای کوچک دیگران را کوچک میشمارند.

ایمان

سلام اینو رو بیخیال برفو بچسب که شنیدم 50-60سانت اومده دمش گرم