قانون دانه

نگاهی به درخت ســـیب بیندازید. شایدپانـــصد ســـیب به درخت باشد که هر کدام حاویده دانه است. خیلی دانه دارد نه؟ ممکن استبپرسیم «چرا این همه دانه لازم است تا فقط چنددرخت دیگر اضافه شود؟»

اینجا طبیعت به ماچیزی یاد می دهد. به ما می گوید:
«اکثردانه ها هرگز رشد نمی کنند. پس اگر واقعاً میخواهید چیزی اتفاق بیفتد، بهتر است بیش ازیکبار تلاش کنید.»

از این مطلب می توان ایننتایج را بدست آورد:

-
باید در بیست مصاحبهشرکت کنی تا یک شغل بدست بیاوری.

-
باید باچهل نفر مصاحبه کنی تا یک فرد مناسب استخدامکنی.

-
باید با پنجاه نفر صحبت کنی تا یکماشین، خانه، جاروبرقی، بیمه و یا حتی ایده اترا بفروشی.

-
باید با صد نفر آشنا شوی تایک رفیق شفیق پیدا کنی.

وقتی که «قانوندانه» را درک کنیم دیگر ناامید نمی شویم و بهراحتی احساس شکست نمی کنیم.

قوانینطبیعت را باید درک کرد و از آنها درسگرفت.

در یک کلام:

افرادموفق هر چه بیشتر شکست می خورند، دانه های بیشتریمی کارند.

همهامور به هم مربوطند

آیا دقت کرده اید که هروقت به طور منظم ورزش می کنید، میل به غذاهای سالمتر و بهتر دارید؟

آیا دقت کرده اید کهوقتی غذاهای سالم تر و بهتری می خورید انرژیبیشتری دارید و طبعاً دوست دارید که ورزشکنید؟

همه چیز در زندگی به هم مربوط است. روش تفکر شما روی روحیة شما مؤثر است،روحیة شما بر نوع راه رفتنتان مؤثر است، راهرفتن شما روی نحوة گفتارتان اثر می گذارد، روشحرف زدنتان روی طرز فکرتان مؤثر است!

تلاشبرای پیشرفت در یک بُعد زندگی بر سایر ابعاد زندگیاثر می گذارد.

وقتی در خانه خوشحال هستید،در محل کار نیز احساس شادی بیشتری خواهید کردو وقتی سر کار شاد باشید در خانه نیز شادخواهید بود.

اینها به چه معناست؟

-
اینکه برای پیشرفت در زندگی می توانید از هر نقطهمثبتی شروع کنید. می توانید با برنامه ای برایپس انداز، نوشتن لیست اهدافتان، رژیم غذایی یاتعهد برای گذراندن وقت بیشتر با فرزندانتانشروع کنید. این کار مثبت منجر به نتایجمثبت دیگر هم می شود، چون که همه امور به هممربوطند.

-
مهم نیست که تلاشی که جهت «پیشرفت» می کنید کجا صرف می شود. مهم این استکه شروع کنید.

-
عکس این قضیه هم صادقاست. یعنی اگر یک بعد زندگی شما خراب شد، سایرابعاد هم به زودی خراب می شود. باید به اینمسأله دقت خاصی داشته باشید.

در یککلام

هر کاری که انجام می دهید به نوبه خوداهمیت دارد زیرا  بر امور دیگر نیزمؤثر است.

 
چرا؟

/ 0 نظر / 11 بازدید