جملات زیبا

در دنیا فقط باید از یک چیز ترسید و آن ترس است

روزولت

از آهسته رفتن نترس، از بی حرکت ایستادن بترس

یک مثل چینی

راه نفوذ در دیگران دانستن آرزوهایشان است

دیل کارنگی

وقتی آن چه داریم می بخشیم، آن چه را نیازمند آنیم دریافت خواهیم کرد

داگلاس م لاوسن

سعادت آن است که انسان دنیا را همان طور که آرزو می کند ببیند

کورنر

حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است

چارلی چاپلین

/ 0 نظر / 13 بازدید